จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสงขลา
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 148

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย ภายใต้ UNDP จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายนพดล หมิดทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธำรง อาจารย์สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง CLIMATE CHANGE ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สทช.5 ได้ให้ความรู้พร้อมนำนักเรียนศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จ.สงขลา และศึกษาการเลี้ยงและอนุบาลเต่าทะเล ณ สำนักงาน สทช.5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่เยาวชน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง