จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะทะเลสมุทรสาคร
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 392

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ต้อนรับคณะ Humanitarian Affairs Asia จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีนายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 กล่าวต้อนรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนจากประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับมือกับประเด็นวิกฤติต่างๆ เช่น การลดขยะพลาสติก การปลูกต้นไม้ป่าชายเลน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วโลกได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเยาวชนจากต่างประเทศ ในกิจกรรมมีการปลูกต้นโกงกางจำนวน 200 ต้น และเก็บขยะทะเลได้จำนวน 1,232 กิโลกรัม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.โคกขาม เพื่อนำขยะไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง