ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
  • 18 ธ.ค. 2565
  • 369

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้นและยั่งยืน ร่วมกับ กรมเจ้าท่า กรมประมง บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด(มหาชน) กลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน ณ ชายหาดบ้านอ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดเก็บขยะชายหาด ทำซั้งบ้านปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างจิตสำนึก รักษ์และหวงแหนทรัพยากรทางทะเลหน้าบ้าน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง