กรมทะเลและชายฝั่ง ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
  • 20 ธ.ค. 2565
  • 264

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 กรม ทช. จัดประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และผ่านระบบ video conference
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมา พร้อมทัั้งชี้แจงในวาระเพื่อทราบ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 คำสั่งกรม ทช. ที่ 1541/2563 ลงวันที่ 28 ต.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงกรม ทช. และสรุปรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน สำหรับรอบระยะเวลารอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในประเด็นพิจารณารายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน สำหรับรอบระยะเวลารอบ 12 เดือน ประจำ พ.ศ. 2565 พิจารณารายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน และพิจารณารายงานการประเมินผลการติดตามการควบคุมภายใน พร้อมพิจารณารายงานการประเมินเพื่อส่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามวาระ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคัดเลือกกรอบตัวแทนหน่วยงาน และรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการส่งรายงานให้กระทรวง ทส. รับทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง