ระวังชี้แนวเขตป่าชายเลนชลบุรี
  • 21 ธ.ค. 2565
  • 445

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน ในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของราษฎร ท้องที่ ม.8 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จำนวน 1 แปลง/1 ราย เนื้อที่ 5–0-82 ไร่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่ในเขตป่าชายเลน สำหรับการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินในการนำชี้แนวเขตโดยรอบพื้นที่เป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง