กรม ทช. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า
  • 21 ธ.ค. 2565
  • 151

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและการเสื่อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื้นที่เขาสูงชัน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยดำเนินการปลูกและป้องกันไฟป่า ให้ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ มีเป้าหมายปลูกป่า จำนวน 2.68 ล้านไร่ ดำเนินการในระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563-2570) แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายจำนนวน 10,000 ไร่ ระยะที่ 2 ดำเนินการในปี พ.ศ. 2564-2565 มีเป้าหมายจำนวน 800,000 ไร่ โดยผลการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ดำเนินการปลูกป่าแล้วจำนวน 815,669 ไร่ ปัจจุบันจะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2566-2570 มีเป้าหมายจำนวน 1,870,000 ไร่ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีพื้นที่เป้าหมายที่จะร่วมดำเนินการปลูกป่าภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 153,400 ไร่ โดยปี พ.ศ. 2566 เป้าหมายดำเนินการปลูกป่า จำนวน 26,000 ไร่ โดยที่ประชุมให้นำพื้นที่เป้าหมายโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิตของแต่ละหน่วยงานมาเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ได้เช่นกัน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง