กรม ทช. ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการศึกษาวิจัยในพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2565
  • 22 ธ.ค. 2565
  • 81

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กรม ทช. จัดประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการศึกษาวิจัยในพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรม ทช.
ที่ประชุมรับทราบหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1984/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการศึกษาวิจัยในพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และได้ร่วมกันพิจารณากำหนดกรอบสำหรับยกร่างระเบียบกรมทรัพยารกรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการอนุญาติให้เข้าไปศึกษาวิจัยในพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวอย่างของระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการเพื่อการสำรวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการในวนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้ฝ่ายเลขานำขอเสนอแนะกรอบการพิจารณา เพื่อไปดำเนินการยกร่างหลักเกณฑ์การดำเนินการศึกษาวิจัยในพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำมาเสนอคณะทำงานพิจารณาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง