กรมทะเลชายฝั่ง ติดตามผลการดำเนินคดีของการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของ ศปพ.ทช.
  • 22 ธ.ค. 2565
  • 49

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้นายรัชชัย พรพา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านป้องกันและปราบปราม นายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบการสรุปผลสถิติคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2566 พร้อมผลการบินตามแผนปฏิบัติการบินป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทางทางทะเลและชายฝั่ง รอบเดือนธันวาคม 2565 (วันที่ 8 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565) ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และระนอง อีกทั้งรายงานแผนและผลการดำเนินงานปัจจุบันภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 - 10 ภายใต้ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้เน้นย้ำถึงเรื่องลงพื้นที่การเข้าจับกุม ต้องมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนธิกำลัง และต้องมีหมายค้น หมายแจ้งจับกุม การบังคับคดีที่ชัดเจน รัดกุมรอบคอบ และระมัดระวังความปลอดภ้ย ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อในการดำเนินคดีเป็นไปตามกรอบปฏิบัติและแนวทางตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม
กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ําฯ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ํา และคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้แทนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ และข้อมูลการจัดทำธนาคารขยะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการขยายความรับผิดชอบไปยังผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility, EPR) การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตขนถ่ายขยะข้ามเขตพื้นที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ (Upcycle) ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (Roadmap) และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกเพื่อเปิดตัวผู้รับผิดชอบแม่น้ำ 2 สายบริเวณอ่าวไทยตอนบน พร้อมทั้ง พิจารณา (ร่าง) คำสั่งปรับปรุงคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ อีกด้วย
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม