กรม ทช.เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องนโยบายที่ดินทำกิน ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบรัฐบาล
  • 22 ธ.ค. 2565
  • 319

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องนโยบายการจัดที่ดินทำกินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธาน ในการนี้นายอดิศร นุชดำรง คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รายงานข้อมูลโครงการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย (คทช.) ในพื้นที่ป่าชายเลน เป้าหมายดำเนินการ 696 ชุมชน  28,489-1-56.51 ไร่ ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 191 ชุมชน เนื้อที่ 15,973-1-24 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 8,847 ครัวเรือน 29,177 คน โดยประธานที่ประชุมขอให้ทุกหน่วยงาน พิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเร่งขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง