สำรวจการเปลี่ยนแแปลงชายฝั่งภูเก็ต
  • 22 ธ.ค. 2565
  • 233

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่หาดปากพระ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งโดยการถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า  พื้นที่หาดปากพระ มีโครงสร้างป้องกันชายฝั่งประเภทกำแพงกันคลื่นแบบตั้งตรง ความยาวโครงสร้างประมาณ 250  ม. โครงสร้างมีความแข็งแรง ไม่พบความชำรุดเสียหาย และยังสามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้ แต่อย่างไรก็ตามพบร่องรอยการหายไปของตะกอนทรายบริเวณฐานรากของโครงสร้าง บริเวณปากแม่น้ำพบการสะสมตัวของตะกอนทรายแบบสันดอนทรายใต้น้ำ (Sand bar) และไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดปากพระ ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง