เก็บข้อมูลเส้นแนวชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
  • 22 ธ.ค. 2565
  • 208

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเส้นแนวชายฝั่ง (Coastline) บริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยการสำรวจในครั้งนี้มีระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 520 เมตร จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า มีโครงสร้างกำแพงกันคลื่นริมชายฝั่งประเภทตั้งตรง ความยาวโครงสร้างประมาณ 160 เมตร และพบร่องรอยการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งตามฤดูกาล ทำให้เส้นแนวชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยประมาณ 0.15 เมตร เมื่อเปรียบเทียบเส้นแนวชายฝั่งปัจจุบันกับเส้นแนวชายฝั่งเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการสำรวจ ติดตาม และศึกษาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง