สำรวจขยะไมโครพสาสติกอ่าวไทยตอนบน
  • 23 ธ.ค. 2565
  • 199

วันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจและเก็บตัวอย่างขยะไมโครพลาสติกในน้ำทะเล และตะกอนดิน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลความลาดชันของแต่ละหาด และตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของขยะไมโครพลาสติกในระบบนิเวศพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ชายหาดทรายเม็ดแรก จ.เพชรบุรี และหาดคลองบางนางรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างเพื่อนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และแปรผลข้อมูลในการบริหารจัดการขยะพลาสติกในระบบนิเวศ เบื้องต้นพบว่าปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภทที่ 4 เพื่อนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ดังนี้ อุณหภูมิน้ำทะเล 23.8-25.7 องศาเซลเซียส ความเค็ม 16.9-28.1 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 7.67-7.94 ออกซิเจนละลายน้ำ 4.17-5.66 mg/l

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง