บรรยายความรู้ทางทะเลแก่โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ชุมพร
  • 23 ธ.ค. 2565
  • 321

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับเขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการอนุบาลเต่าทะเลและการเพาะพันธุ์หญ้าทะเล ตามกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 258 คน และครู จำนวน 12 คน จากโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา อ.ละแม จ.ชุมพร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง