เก็บกู้ขยะที่ตกค้างบริเวณโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง"
  • 24 ธ.ค. 2565
  • 113

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ท.ช. ที่ 1 เก็บกู้ขยะที่ตกค้างบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน แนวทุ่นกักขยะ (BLOOM) และบริเวณพื้นที่พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยใช้เรือเก็บขยะ และเรือท้องแบนขนขยะกลับฝั่งเพื่อทำการคัดแยก ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card โดยขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว รองเท้า ของใช้ประจำวัน เศษโฟม และเครื่องมือประมงจำพวกอวนทุ่น เป็นต้น ซึ่งรวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 773 กิโลกรัม  ซึ่งขยะที่ได้ทำการคัดแยกแล้วจะนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง