สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน และบ้านหาดหัวแหลม–เขาเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
  • 24 ธ.ค. 2565
  • 108

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเล โดยเรือมันใน 06 บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน และบ้านหาดหัวแหลม–เขาเจ้าหลาว จ.จันทบุรี โดยวิธี Spot check ผลการสำรวจดังนี้ 
1. อ่าวคุ้งกระเบน พบหญ้าทะเล 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล หญ้ากุยช่ายทะเล และหญ้ากุยช่ายเข็ม การปกคลุม ร้อยละ 15-90 ของพื้นที่ ลักษณะพื้นทะเลเป็นเลนปนทรายละเอียดปนเปลือกหอย บางบริเวณพบตะกอนปกคลุมหน้าดินประมาณ 7 ซม. และตะกอนปกคลุมบนใบหญ้าทะเล ความลึกน้ำ 1.5 เมตร ความเค็ม 
30 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.2 ออกซิเจนละลายน้ำ 6.90 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 25.5 °C
2. บ้านหาดหัวแหลม-เขาเจ้าหลาว พบหญ้าทะเลเฉพาะบริเวณบ้านหาดหัวแหลม จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายทะเล และหญ้ากุยช่ายเข็ม การปกคลุม ร้อยละ 25–65 ของพื้นที่ ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายละเอียดปนเปลือกหอย ความลึกน้ำ 1.5 เมตร ความเค็ม 31 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.15 ออกซิเจนละลายน้ำ 6.98 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 24.6 °C
และได้สำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลด้วยวิธีลากอวนทับตลิ่ง บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน พบสัตว์น้ำชนิดเด่น ได้แก่ ปลาแป้นเบี้ย (Secutor ruconius) ปลาแป้นกระโดงจุด (Leiognathus jonesi) และปลาแป้นจมูกสั้น (Leiognathus decorus)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง