รมว.ทส. นำทัพใหญ่ จัด “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเพชรบุรี ตอกย้ำการเข้าถึงประชาชน ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”
  • 25 ธ.ค. 2565
  • 225

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อมพร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยมีนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. และดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ งานมหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 4 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ในโอกาสนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้นำนิทรรศการสิ่งมีชีวิตด้านทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน ตลอดจนสัตว์ทะเลหายาก มาจัดแสดงให้ความรู้ อีกทั้งได้จำลองโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะ และโครงการจัดทำปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชม ภายใต้แนวคิด “หาดสวย ทะเลใส ป่าชายเลนให้ชีวิต เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” พร้อมกับจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสด และแปรรูปของกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง โดยภายในงานมีการแจกสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกิจกรรมระบายสีเสื้อ Paint by yourself ในการนี้เจ้าหน้าที่ภายใต้กระทรวง ทส. ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอให้ประชาชนรับรู้ถึงภารกิจของแต่ละหน่วยงาน การจัดงานในครั้งนี้ได้มีประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง