อธิบดีกรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมประชุมแผนพัฒนาเครือข่ายชุมชนชายฝั่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว
  • 27 ธ.ค. 2565
  • 49

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา ร่วมพบปะและร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายชุมชนชายฝั่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอันดามัน โดยมีนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนชายฝั่ง และภาคีองค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลฝั่งอันดามัน เข้าร่วมประมาณ 130 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ทช.จังหวัด 6 ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย จ.พังงา 
ในการนี้ อธิบดี ทช. ได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายชุมชนเสนอในเรื่องต่างๆ พร้อมกับชี้แจงให้แนวทางดำเนินการเพื่อมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน และเน้นย้ำในประเด็นป่าชายเลนชุมชนกับแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ทางทะเล ตลอดจนความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ โดยต่อไปให้เน้นการใช้กลไกของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดเป็นสำคัญ อีกทั้งการใช้ช่องทางต่างๆ เพื่อติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ รวมถึงรับข้อเสนอจากชุมชนเกี่ยวกับประเด็นพิจารณาการแก้ไขกฎหมาย ทช. และรับปัญหาต่างๆ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรม ทช. โดยเร็ว พร้อมทั้งจะร่วมกันติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม
กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ําฯ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ํา และคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้แทนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ และข้อมูลการจัดทำธนาคารขยะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการขยายความรับผิดชอบไปยังผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility, EPR) การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตขนถ่ายขยะข้ามเขตพื้นที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ (Upcycle) ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (Roadmap) และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกเพื่อเปิดตัวผู้รับผิดชอบแม่น้ำ 2 สายบริเวณอ่าวไทยตอนบน พร้อมทั้ง พิจารณา (ร่าง) คำสั่งปรับปรุงคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ อีกด้วย
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม