เก็บข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างชายฝั่งทะเลสงขลา
  • 27 ธ.ค. 2565
  • 235

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างชายฝั่งทะเล บริเวณพื้นที่ธรรมสถานหาดทรายแก้ว ต.ชิงโค อ.สิงหนคร  จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา (T1B151) โดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อให้ได้ภาพมุมสูง จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นหาดทราย ธรรมสถานหาดทรายแก้วตั้งอยู่ในทะเล ล้อมรอบด้วยโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว อีกทั้ง พื้นที่ดังกล่าวยังมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งสำหรับการทำประมงพื้นบ้าน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้ สทช.๕ โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะดำเนินการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายงานฯ ต่อกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง