เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย
  • 27 ธ.ค. 2565
  • 151

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย และจัดทำร่างวาระการเพื่อประชุมหารือกับ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ประธานกรรมการ คณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยมีนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีวิทยา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านอุทกวิทยา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนรวม และเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง