เก็บขยะจากทุ่นกักขยะเมืองภูเก็ต
  • 28 ธ.ค. 2565
  • 282

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับจนท.ศบปล.จ.ภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต ชุมชนชายฝั่ง อสทล. ทำการจัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณชุมชนคลองมุดง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต และในวันนี้มีนักเรียนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สามารถจัดเก็บขยะได้ 115.20 กิโลกรัม และคัดแยกตามแบบบันทึกข้อมูล ICC Card  โดยขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ถุงก๊อปแก๊ป ถุงพสาลติก ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) และดำเนินการคัดแยกขยะเพื่อนำขยะที่ได้รวบรวมไว้จำหน่ายและจัดการตามขั้นตอน โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลวิชิตอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง