กรม ทช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 2/2565
  • 28 ธ.ค. 2565
  • 385

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายทศพร นุชอนงค์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้ นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง อนุกรรมการ/เลขานุการ ได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญๆ เข้าสู่วาระเพื่อพิจารณา ได้แก่ ผลการกลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 การจัดทำแผนที่ข้อมูลวิชาการของระบบกลุ่มหาดประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเพื่อทราบที่น่าสนใจ เช่น รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายบนพื้นฐานองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาฯ ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2566 และคู่มือการเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง