กรม ทช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 2/2565
  • 28 ธ.ค. 2565
  • 54

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายทศพร นุชอนงค์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้ นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง อนุกรรมการ/เลขานุการ ได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญๆ เข้าสู่วาระเพื่อพิจารณา ได้แก่ ผลการกลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 การจัดทำแผนที่ข้อมูลวิชาการของระบบกลุ่มหาดประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเพื่อทราบที่น่าสนใจ เช่น รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายบนพื้นฐานองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาฯ ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2566 และคู่มือการเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม