ปะการังมีสถานภาพปกติ พื้นที่เกาะทะลุและเกาะเหลื่อม ประจวบคีรีขันธ์
  • 29 ธ.ค. 2565
  • 228

วันที่ 26-28 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลระยะยาวบริเวณแนวปะการังเกาะทะลุ และเกาะเหลื่อม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ 2560 ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง  ผลข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจาก data Temperature logger ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 28 ธันวาคม 2565 พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเล มีค่าอยู่ระหว่าง 25.708 - 31.064 °C จากข้อมูลพบว่า อุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2556 และจากการสำรวจแนวปะการังเบื้องต้นยังไม่พบการฟอกขาว ซึ่งสอดคล้อง National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่คาดการณ์ว่าระหว่างเดือนสิงหาคม 2565-เดือนมกราคม 2566 อุณหภูมิของน้ำทะเลไม่มีผลทำให้เกิดปะการังฟอกขาว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง