คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • 30 ธ.ค. 2565
  • 197

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ เกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเลชายฝั่ง ผลการตรวจวัดเบื้องต้นพบอุณหภูมิน้ำทะเลในช่วง 27.8 - 28.5 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 - 32 ppt เมื่อพิจารณาจากค่าออกซิเจนละลาย พบว่าอยู่ในช่วง 6.23 - 6.56 mg/l ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการสันทนาการ และไม่พบปัญหาคุณภาพน้ำทะเลจากการสังเกตสีของน้ำ นอกจากนี้ สภาพอากาศในระหว่างปฏิบัติงาน ท้องฟ้าอากาศแจ่มใส ลมแรงทะเลมีคลื่นค่อนข้างสูง ทั้งนี้ตัวอย่างน้ำทะเลจะได้นำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเคมีต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง