กรมทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
  • 5 ม.ค. 2566
  • 175

วันที่ 4 มกราคม 2566 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานจัดประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 และประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 เครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) จำนวนมากกว่า 500 คน 
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง อสทล. และกรม ทช. ในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและการพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและใช้ประโยชน์โดยตรงจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศร่วมกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้มอบวิสัยทัศน์และคำขวัญกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างกรม ทช. และเครือข่ายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง