เก็บกู้ขยะที่ตกค้างบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนระยอง
  • 5 ม.ค. 2566
  • 62

วันที่ 4 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง โดยรอบบริเวณเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อทำการเก็บกู้ขยะที่ตกค้างบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน แนวทุ่นกักขยะ (BLOOM) และบริเวณพื้นที่พระเจดีย์กลางน้ำ  โดยใช้เรือเก็บขยะ และเรือท้องแบนขนขยะกลับฝั่งเพื่อทำการคัดแยก ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card โดยขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว รองเท้า ของใช้ประจำวัน เศษโฟม และเครื่องมือประมงจำพวกอวนทุ่น เป็นต้น  ซึ่งรวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 912 กิโลกรัม  ซึ่งขยะที่ได้ทำการคัดแยกแล้วจะนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม