เก็บกู้ขยะที่ตกค้างบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนระยอง
  • 5 ม.ค. 2566
  • 177

วันที่ 4 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง โดยรอบบริเวณเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อทำการเก็บกู้ขยะที่ตกค้างบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน แนวทุ่นกักขยะ (BLOOM) และบริเวณพื้นที่พระเจดีย์กลางน้ำ  โดยใช้เรือเก็บขยะ และเรือท้องแบนขนขยะกลับฝั่งเพื่อทำการคัดแยก ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card โดยขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว รองเท้า ของใช้ประจำวัน เศษโฟม และเครื่องมือประมงจำพวกอวนทุ่น เป็นต้น  ซึ่งรวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 912 กิโลกรัม  ซึ่งขยะที่ได้ทำการคัดแยกแล้วจะนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง