กรม ทช. เตรียมความพร้อมการประชุมกรรมการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งฯ
  • 6 ม.ค. 2566
  • 253

วันที่ 5 มกราคม 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยเฉพาะประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยมีนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณี ด้านกฎหมาย และด้านอุทกศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยการประชุมครั้งนี้ นอกจากได้หารือเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการฯ แล้ว ยังได้พูดคุยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อเป็นกรอบการทำงาน โดยมีแผนการปรับปรุงฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่ง แผนการสำรวจ ศึกษาและวิจัย แผนกิจกรรมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แผนการพัฒนาระบบการพิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แผนการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่บุคลากรเพื่อเร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันฯ ต่อไป รวมทั้งเรื่องการจัดทำเส้นชายฝั่งให้เป็นมาตรฐานสากลอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง