กรม ทช. เตรียมความพร้อมการประชุมกรรมการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งฯ
  • 6 ม.ค. 2566
  • 85

วันที่ 5 มกราคม 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยเฉพาะประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยมีนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณี ด้านกฎหมาย และด้านอุทกศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยการประชุมครั้งนี้ นอกจากได้หารือเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการฯ แล้ว ยังได้พูดคุยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อเป็นกรอบการทำงาน โดยมีแผนการปรับปรุงฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่ง แผนการสำรวจ ศึกษาและวิจัย แผนกิจกรรมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แผนการพัฒนาระบบการพิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แผนการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่บุคลากรเพื่อเร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันฯ ต่อไป รวมทั้งเรื่องการจัดทำเส้นชายฝั่งให้เป็นมาตรฐานสากลอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม