กรม ทช. เตรียมความพร้อมการประชุมกรรมการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งฯ
  • 6 ม.ค. 2566
  • 72

วันที่ 5 มกราคม 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยเฉพาะประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยมีนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณี ด้านกฎหมาย และด้านอุทกศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยการประชุมครั้งนี้ นอกจากได้หารือเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการฯ แล้ว ยังได้พูดคุยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อเป็นกรอบการทำงาน โดยมีแผนการปรับปรุงฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่ง แผนการสำรวจ ศึกษาและวิจัย แผนกิจกรรมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แผนการพัฒนาระบบการพิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แผนการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่บุคลากรเพื่อเร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันฯ ต่อไป รวมทั้งเรื่องการจัดทำเส้นชายฝั่งให้เป็นมาตรฐานสากลอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม