จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ปัตตานี
  • 7 ม.ค. 2566
  • 129

วันที่ 6 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี จัดเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณทุ่นกักขยะ (Boom) ในแม่น้ำปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้ขยะรวมทั้งสิ้น 1,661 กก. รวมขยะอินทรีย์  ทั้งนี้ได้ทำการคัดแยกประเภทขยะ ซึ่งมีขยะที่มีปริมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถุงก๊อปแก๊ป และขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เรือประมง เรือรับจ้าง  และชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งแม่น้ำให้มีการจัดเก็บและทิ้งขยะบริเวณที่จัดไว้ให้ ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง