จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 7 ม.ค. 2566
  • 117

วันที่ 6 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วมครั้งที่ 2/2566 ณ บริเวณชายฝั่งทะเลสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมี นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เป็นประธานในกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ ของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มีนักเรียนคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะชายฝั่งทะเล สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของชุมชน นักเรียน นักท่องท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการช่วยกันป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน ในกิจกรรมมีการสาธิตและให้ความรู้การคัดแยกขยะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 160 คน พร้อมทั้งได้จัดเก็บขยะรวมทั้งสิ้น 1,173 กิโลกรัม ปริมาณขยะ 5 อันดับแรก ดังนี้ เศษโฟม ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม ขวดพลาสติกอื่น ๆ โดยทาง สทช.8 ได้ขอความอนุเคราะห์ จากอบต.โคกขาม เพื่อนำขยะทะเล ไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง