เก็บตัวอย่างดินและตะกอนแขวนลอยในแหล่งหญ้าทะเล จ.ภูเก็ต
  • 7 ม.ค. 2566
  • 157

วันที่ 4 – 6 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ออกเก็บตัวอย่างดินและตะกอนแขวนลอย ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณบ้านบางแป อ่าวป่าคลอก แหลมยามู จ.ภูเก็ต ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเล 2,467 ไร่ โดยเก็บตัวอย่างดินจำนาน 12 จุด  และวางอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการตกตะกอนแขวนลอยในน้ำ  4 สถานี ลักษณะพื้นทะเลเป็นโคลนปนทราย คุณภาพน้ำเบื้องต้นที่วัดได้ อุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด - ด่าง 8.2-8.5 ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บอยู่ในแหล่งหญ้าทะเล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง