สำรวจประเมินสถานภาพทะเลสาบสงขลา
  • 11 ม.ค. 2566
  • 61

วันที่ 6-10 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ออกปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายของทรัพยากร ภายใต้โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทะเลสาบสงขลา เพื่อศึกษาความหลากหลายของสัตว์น้ำและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารขั้นต้น บริเวณแหล่งอาศัยของโลมาอิรวดี ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนเขตจังหวัดสงขลาและพัทลุง สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือระวะ และอวนลอย ผลสำรวจเบื้องต้นพบสัตว์น้ำ 47 ชนิด ชนิดเด่น ได้แก่ ปลากดหัวแข็ง (Plicofollis dussumieri) ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลาแมว (Setipinna melanochir) และปลาเบร่ (Clupeichthys perakensis) และได้สำรวจ เก็บรวบรวมสัตว์น้ำวัยอ่อน แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน เพื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบชนิดและปริมาณในห้องปฏิบัติการ  เพื่อเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา สำหรับใช้บริหารจัดการพื้นที่ทะเลสาบสงขลาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม