สำรวจประเมินสถานภาพทะเลสาบสงขลา
  • 11 ม.ค. 2566
  • 54

วันที่ 6-10 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ออกปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายของทรัพยากร ภายใต้โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทะเลสาบสงขลา เพื่อศึกษาความหลากหลายของสัตว์น้ำและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารขั้นต้น บริเวณแหล่งอาศัยของโลมาอิรวดี ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนเขตจังหวัดสงขลาและพัทลุง สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือระวะ และอวนลอย ผลสำรวจเบื้องต้นพบสัตว์น้ำ 47 ชนิด ชนิดเด่น ได้แก่ ปลากดหัวแข็ง (Plicofollis dussumieri) ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลาแมว (Setipinna melanochir) และปลาเบร่ (Clupeichthys perakensis) และได้สำรวจ เก็บรวบรวมสัตว์น้ำวัยอ่อน แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน เพื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบชนิดและปริมาณในห้องปฏิบัติการ  เพื่อเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา สำหรับใช้บริหารจัดการพื้นที่ทะเลสาบสงขลาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม