สำรวจประเมินสถานภาพทะเลสาบสงขลา
  • 11 ม.ค. 2566
  • 156

วันที่ 6-10 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ออกปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายของทรัพยากร ภายใต้โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทะเลสาบสงขลา เพื่อศึกษาความหลากหลายของสัตว์น้ำและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารขั้นต้น บริเวณแหล่งอาศัยของโลมาอิรวดี ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนเขตจังหวัดสงขลาและพัทลุง สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือระวะ และอวนลอย ผลสำรวจเบื้องต้นพบสัตว์น้ำ 47 ชนิด ชนิดเด่น ได้แก่ ปลากดหัวแข็ง (Plicofollis dussumieri) ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลาแมว (Setipinna melanochir) และปลาเบร่ (Clupeichthys perakensis) และได้สำรวจ เก็บรวบรวมสัตว์น้ำวัยอ่อน แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน เพื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบชนิดและปริมาณในห้องปฏิบัติการ  เพื่อเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา สำหรับใช้บริหารจัดการพื้นที่ทะเลสาบสงขลาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง