สำรวจขยะในแนวปะการัง พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
  • 12 ม.ค. 2566
  • 69

วันที่ 9 - 11 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) สำรวจขยะในแนวปะการัง พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรทางปะการังโดยการมีส่วนร่วม ดังนี้
1. พื้นที่เกาะยาวใหญ่ บริเวณช่องหลาด ด้านใต้สุดทางฝั่งทิศตะวันตก พบขยะประเภทอวน และบริเวณฟื้นฟูแนวปะการัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่าวแหลมล้าน ไม่พบขยะ 
2. พื้นที่เกาะไข่นอก ด้านทิศเหนือ พบขยะประเภทอวน ขวดแก้ว และยางรถยนต์ 
3. พื้นที่เกาะไข่ใน บริเวณฟื้นฟูแนวปะการัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่พบขยะ อย่างไรก็ตามพบเศษปะการังที่แตกหักตามธรรมชาติบริเวณและยังมีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งจำเป็นจะต้องช่วยให้มีชีวิตรอดและมีการเจริญเติบโตต่อไป
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูปะการัง/เก็บขยะในแนวปะการัง ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลพรุใน และชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม