กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566
  • 13 ม.ค. 2566
  • 198

วันที่ 12 มกราคม 2566 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วย รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ก.พ. โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการคนที่ 1 นางจริยา ชุมพงศ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย พร้อมทั้งหารือกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงบทบาทและการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ ในระดับพื้นที่ ในโอกาสนี้ กรม ทช. ร่วมกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า และกรมโยธาธิการและผังเมือง นำเสนอถึงการดำเนินการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในช่วงเวลา พ.ศ. 2518 - 2565 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ รวมถึงการนำเสนอการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของภาคประชาชน อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง