ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล บริเวณหาดทรายแก้ว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  • 15 ม.ค. 2566
  • 193

วันที่ 14 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล บริเวณหาดทรายแก้ว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลหลังฤดูมรสุม โดยดำเนินการสำรวจภาพตัดขวางชายหาด ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยการสำรวจมีแนวสำรวจภาพตัดขวางทั้งหมด 7 แนว ระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 1,500 เมตร จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ชายหาดมีความลาดชัน 8–10 องศา ตะกอนทรายมีขนาดปานกลาง –หยาบ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2564 พบว่า มีปริมาตรตะกอนทรายเพิ่มขึ้นประมาณ 14,400 ลบ.ม. ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง