จัดกิจกรรมในโครงการป่าของเด็ก Children’’s Forest Program (CFP) จ.ระนอง
  • 14 ม.ค. 2566
  • 65

วันที่ 11-13 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง) และมูลนิธิออยสก้า ประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้ เพาะกล้าไม้ป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน ณ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห โรงเรียนบ้านเกาะเหลา และโรงเรียนบ้านปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ในโครงการป่าของเด็ก Children's Forest Program (CFP) ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนชายฝั่งจังหวัดระนองให้เข้มแข็ง รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ N-REN Ranong Project กิจกรรมประกอบด้วย 1) การบรรยายให้ความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และการปรับตัวของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 2) การคัดเลือกฝักโกงกางและการเพาะกล้า และ 3) วิธีการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน รวมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 240 คน เพาะกล้าไม้ป่าชายเลนรวม 700 ฝัก และปลูกป่าชายเลนรวม 1,100 กล้า

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม