จัดกิจกรรมในโครงการป่าของเด็ก Children’’s Forest Program (CFP) จ.ระนอง
  • 14 ม.ค. 2566
  • 218

วันที่ 11-13 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง) และมูลนิธิออยสก้า ประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้ เพาะกล้าไม้ป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน ณ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห โรงเรียนบ้านเกาะเหลา และโรงเรียนบ้านปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ในโครงการป่าของเด็ก Children's Forest Program (CFP) ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนชายฝั่งจังหวัดระนองให้เข้มแข็ง รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ N-REN Ranong Project กิจกรรมประกอบด้วย 1) การบรรยายให้ความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และการปรับตัวของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 2) การคัดเลือกฝักโกงกางและการเพาะกล้า และ 3) วิธีการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน รวมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 240 คน เพาะกล้าไม้ป่าชายเลนรวม 700 ฝัก และปลูกป่าชายเลนรวม 1,100 กล้า

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง