พลเอก ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
  • 14 ม.ค. 2566
  • 67

วันที่ 13 มกราคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมต้อนรับ สนับสนุนข้อมูล และเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ณ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตรวจติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำ แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญ ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน และความก้าวหน้าการก่อสร้างกำแพงป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำท่าจีน พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียนประเด็นปัญหาต่างๆของราษฎรในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม