สำรวจคุณภาพน้ำทะเลภูเก็ต
  • 14 ม.ค. 2566
  • 105

วันที่ 10-13 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ออกปฏิบัติงานในทะเลเพื่อติดตามคุณภาพน้ำและความเป็นกรดของน้ำทะเล พร้อมทั้งตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ บริเวณเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ตสภาพทะเลในระหว่างปฏิบัติงานพบคลื่นลมสงบ ผลการติดตามคุณภาพน้ำบริเวณเกาะราชาใหญ่ เบื้องต้นพบความเค็มในช่วง 30-32 ppt อุณหภูมิน้ำในช่วง 27.5-29.7 องศาเซลเซียส และออกซิเจนละลายในช่วง6.45-7.18 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าออกซิเจนละลายในเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ สำหรับค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ จะได้รับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเคมีต่อไป ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในทะเลครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า-2019 ต่อระบบนิเวศทางทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง