กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ครั้งที่ 1/2566
  • 18 ม.ค. 2566
  • 63

วันที่ 17 มกราคม 2566 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ฯ รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพนชั้น 9 และผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 เข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าของแต่ละประเด็นให้ทราบ ได้แก่ เรื่องความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องเกี่ยวกับโครงการกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดกลับเข้าไปจัดทำ EIA และผลการกลั่นกรองโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้ง การกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การปลูกป่าทดแทน ว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี และผลการพิจารณาตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงความร่วมมือในการอนุรักษ์ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายอันดามัน การจัดสร้างอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แห่งใหม่) การวางแผนการซ่อมบำรุงเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขนาด 60 – 80 ฟุต (สทช.8) ตลอดจน เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (Functional Advisory Board) หน่วยงานระดับพื้นที่ของกรม ทช. จากนั้น อธิบดี ทช. และรองอธิบดีฯ ทั้งสองท่าน ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมฯ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงได้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม