กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ครั้งที่ 1/2566
  • 18 ม.ค. 2566
  • 99

วันที่ 17 มกราคม 2566 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ฯ รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพนชั้น 9 และผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 เข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าของแต่ละประเด็นให้ทราบ ได้แก่ เรื่องความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องเกี่ยวกับโครงการกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดกลับเข้าไปจัดทำ EIA และผลการกลั่นกรองโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้ง การกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การปลูกป่าทดแทน ว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี และผลการพิจารณาตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงความร่วมมือในการอนุรักษ์ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายอันดามัน การจัดสร้างอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แห่งใหม่) การวางแผนการซ่อมบำรุงเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขนาด 60 – 80 ฟุต (สทช.8) ตลอดจน เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (Functional Advisory Board) หน่วยงานระดับพื้นที่ของกรม ทช. จากนั้น อธิบดี ทช. และรองอธิบดีฯ ทั้งสองท่าน ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมฯ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงได้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง