เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน พื้นที่เกาะคณฑี ระนอง
  • 18 ม.ค. 2566
  • 279

วันที่ 17 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (สุขสำราญ ระนอง) ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เทศบาลตำบลปากน้ำ กำนันตำบลปากน้ำ และนักเรียนจากโรงเรียนปากคลอง รวมทั้งสิ้น 75 คน ร่วมกันเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน พื้นที่เกาะคณฑี ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อลดปริมาณขยะที่ตกค้างในบริเวณดังกล่าว กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเก็บขยะได้น้ำหนักรวม 639 กก. ซึ่งเป็นขยะประเภทขยะทั่วไปทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกหูหิ้ว พลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหาร/ขนมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และบรรจุภัณฑ์โฟม โดยภายหลังกิจกรรมคัดแยกขยะ เจ้าหน้าที่ได้มีการบรรยายสรุป และให้ความรู้เกี่ยวกับขยะตกค้าง ขยะทะเล และผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้กับนักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง