ทช. ร่วมประชุมมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • 18 ม.ค. 2566
  • 150

วันที่ 17 มกราคม 2566 เรือเอก ณัฏฐพัชร์ รัชตทวีโภคิน นักเดินเรือชำนาญการ เป็นผู้แทนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมการประชุมมาตรการภายใต้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พ.ศ. ....."  จัดโดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ณ ร้านอาหารบ้านเกาะราชา เกาะราชาใหญ่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสียจากมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง