ติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
  • 18 ม.ค. 2566
  • 238

วันที่ 17 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.บ้านเพิง ต.ท่าพญา และ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ความยาวชายฝั่งระยะทางรวมประมาณ 16.33 กม. จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย โดยชายฝั่งมีทิศทางการวางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ ต.บ้านเพิง ต.ท่าพญา และ ต.ขนาบนาก พบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง กำแพงกันคลื่นคอนกรีตแบบตั้งตรง เขื่อนกันทรายและคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทรายรูปตัวที และรอดักทรายรูปตัวไอ ตลอดแนวชายฝั่งของชายฝั่ง พบการสะสมของตะกอนทรายบริเวณด้านหน้าของเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่งในบางช่วงของโครงสร้าง นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านหน้าโกฏิ ม.10 ต.ขนาบนาก พบพื้นที่ที่เป็นหาดทรายที่มีสถานภาพสมดุล ไม่มีโครงสร้างในพื้นที่ชายหาด ระยะประมาณ 500 ม. อีกด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง