สำรวจและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลน จ.จันทบุรี
  • 18 ม.ค. 2566
  • 162

วันที่ 17 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพื่อสำรวจและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลน และถ่ายภาพประกอบการจัดทำแผนที่ หลังจากดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ระยะทางแนวไม้ไผ่ 9 กิโลเมตร โดยทำการสำรวจที่ระยะกม.+8 - กม.+9 ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เบื้องต้นพบว่ามีตะกอนเลนเริ่มสะสมบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น และพบการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นของพรรณไม้ป่าชายเลน ชนิดแสมทะเล ความสูงประมาณ 20-100 เซนติเมตร และมีความเป็นไปได้ว่าบริเวณดังกล่าวพื้นที่ป่าชายเลน มีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มพื้นที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะนำข้อมูลดังกล่าวจัดทำเป็นแผนที่เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนและติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง