กรมทะเลชายฝั่ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรฯ ครั้งที่ 1/2566
  • 18 ม.ค. 2566
  • 106

วันที่ 17 มกราคม 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2021 – 2030 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และ ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล ตลอดจนคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และผ่านระบบ video conference
ในการนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2021 – 2030 ตลอดจนการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคำสั่งอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2021 – 2030 และการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UN Ocean Decade Regional Conference & 11th WESTPAC International Marine Science Conference ร่วมกับ IOC WESTPAC นอกจากนี้ ได้หารือถึงประเด็นอื่นๆ ได้แก่ คณะทำงานเพื่อการจัดทำรายงานประจำปีของ National Decade Committee (NDC) และคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UN Ocean Decade Regional Conference & 11th WESTPAC International Marine Science Conference ร่วมกับ สำนักงาน IOC WESTPAC ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามวาระต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบตามความคิดเห็นในที่ประชุม ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง