กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมนำเสนอเครื่องมือในการติดตามและเก็บข้อมูลการติดตามสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
  • 19 ม.ค. 2566
  • 71

วันที่ 18 มกราคม 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์  ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย พร้อมผู้แทนกองสารสนเทศ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ในการนำเสนอเครื่องมือในการติดตามและเก็บข้อมูลการติดตามสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ณ ห้องประชุมกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ชั้น 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม