กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ครั้งที่ 1/2566
  • 19 ม.ค. 2566
  • 59

วันที่ 18 มกราคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพื้นที่เป้าหมายโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 67/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกงกาง ชั้น 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สำหรับในการประชุมครั้งนี้ วาระเพื่อทราบ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับบุคคลภายนอก และสำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 และระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเรื่องบริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอเพิ่มชื่อ บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลนสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2565 ข้อ9 จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานำเสนออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม